Back to Top

Wsparcie dla szkół ogólnych i zawodowych

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

JAKO SZKOŁA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MOŻESZ UZYSKAĆ

Dofinansowanie można przeznaczyć na:szkoly.png

 • podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie technologi infromacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
 • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
 • zakup specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów,
 • wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • wsparcie działalności świetlic szkolnych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych,
 • podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

JAKO SZKOŁA ZAWODOWA MOŻESZ UZYSKAĆ

klucz
Dofinansowanie może być udzielone na:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych służących zdobyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • organizacja kursów przygotowawczych na studia,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szansę na rynku pracy,
 • pozaszkolne formy kształcenia zawodowego,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego
 • tworzenie w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy,
 • realizacja staży i praktyk zawodowych,
 • tworzenie nowej oferty edukacyjnej.

WSPARCIE NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE DLA SZKÓŁ
budowa

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • budowę nowych obiektów dydaktycznych,
 • przebudowę, adaptację, modernizację, remont i wyposażenie w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów dydaktycznych, w tym:
  –  tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy,
  – adaptację istniejących pomieszczeń na bazę sportową,
  – laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych
 • jako uzupełnienie działań budowlanych można wyposażyć placówki w:
  –  narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania),
  – narzędzia, sprzęt, materiały dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu,
  – wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego,
  – zakup wyposażenia do szkolnych baz sportowych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Nie określono górnego limitu dofinansowania, więc Twój projekt może opiewać na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych.

euro.pngW niektórych województwach określono minimalny budżet projektu - 100 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi od 85 do 95% kosztów projektu w zależności od województwa, ponieważ konkursy na dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych udzielane są w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Terminy naborów na dotacje 

a) szkoły kształcenia ogólnego - kliknij tutaj 

b) szkoły zawodowe - kliknij tutaj 

c) projekty infrastrukturalne dla szkół - kliknij tutaj 

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną