Back to Top

Odwiedziło Nas już ponad 120 000 osób. Dziękujemy za zaufanie.

Regulamin usługi Euroletter obowiązujący od dnia 17 czerwca 2016 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Euroletter.
 2. Usługa Euroletter udostępniania jest przez Fundację Eurofundusze z siedzibą w Deszcznie przy ul. Niebieskiej 2, 66-446 Deszczno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000622917, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 599 318 51 53,
  numer REGON: 36470511200000, zwaną dalej „Eurofundusze”.
 3. Dane teleadresowe:
  1. adres pocztowy:
   Fundacja Eurofundusze
   ul. Niebieska 2
   66-446 Deszczno
  2. adres poczty elektronicznej kontakt@eurofundusze.org.pl
  3. numer telefonu do Biura: +48 91 812 13 20, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
 4. W ramach usługi Euroletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej jako „adres e-mail”), wysyłana jest przez Eurofundusze informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Euroletterem”.
 5. Usługa Euroletter przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni oraz innych podmiotów zainteresowanych dofinansowaniem ze środków funduszy europejskich.
 6. Usługa Euroletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może zrezygnować z usługi „Euroletter” w każdym czasie, naciskając (klikając) przycisk „Wypisz się” zamieszczony w liście elektronicznym przesyłanym jako Euroletter.
 8. Euroletter zawiera informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy europejskich, informacje o aktualnych konkursach i ich wynikach, informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowanego z udziałem środków europejskich, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Fundacją Eurofundusze.
 9. Euroletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
 10. Euroletter zawiera:
  1. informację o Fundacji Eurofundusze jako nadawcy Eurolettera,
  2. informację o sposobie rezygnacji z usługi Euroletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Euroletter.
 11. Korzystanie z usługi Euroletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 12. Zamówienie usługi Euroletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej http://www.eurofundusze.org.pl/:
  1. podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail Eurolettera,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „WYŚLIJ”,
  5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Eurofundusze wiadomości e-mail.
 13. Dodanie adresu e-mail do listy e-mailingowej następuje poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację.
 14. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Euroletterów.
 15. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). przez Eurofundusze oraz podmioty partnerskie.
 16. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu e-mail Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Euroletter.
 17. Użytkownik może w każdej chwili zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Euroletter.
 18. Reklamacje dotyczące usługi Euroletter można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@eurofundusze.org.pl,
  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura +48 91 812 13 20.
 19. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Euroletter oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Eurofundusze. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Eurofundusze zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 20. Eurofundusze zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.eurofundusze.org.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na ww. stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Eurolettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 21. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Euroletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 22. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.eurofundusze.org.pl w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.