Dotacje dla rolników na przetwórstwo produktów rolnych

Zdobądź nawet 300 000 złotych na przetwórstwo produktów rolnych

Dotacje dla rolnika, domownika lub małżonka rolnika - wnioski można składać tylko do 3 sierpnia 2017 r.!

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną. Doradziliśmy już ponad 300 rolnikom. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać m. in. na: 

 • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
 • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, a także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska

W ramach konkursu ustalono minimalną dopuszczalną wartość projektu, która wynosi 20 000,00 PLN.

rolnictwo.png

rzepak.png

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie może ubiegać się:

 • rolnik będący osobą fizyczną,
 • domownik rolnika,
 • małżonek rolnika

pod warunkiem, że:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku do Rozporządzenia (tutaj znajdziesz wykaz),
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

Beneficjent pomocy zobowiązuje się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

 • producentami rolnymi,
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Powyższego zobowiązania nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.

Jaka jest wysokość dotacji?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 000,00 zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

rolnicy

Co decyduje o kolejności przyznawania pomocy?

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Kryteria wyboru premiować będą:

 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Gdzie znaleźć wzory dokumentów?

Wzory wymaganych dokumentów, wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan znajdziesz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kliknij tutaj. 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu solidnego projektu, który uzyska dofinansowanie?

Skontaktuj się z naszym partnerem strategicznym - Eurofundusze sp. z o.o. Eksperci pozyskali już ponad 12 mln złotych dla swoich klientów, a rolnictwo jest jedną z ich wiodących specjalności. Przygotują dla Ciebie wniosek, dzięki któremu zdobędziesz środki finansowe na realizację swoich planów.

Zadzwoń do nas lub zajrzyj tutaj.

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Dotacje dla przedszkoli w województwie wielkopolskim

Uzyskaj dotację na rozwój swojego przedszkola

Dofinansowanie na poziomie aż 85% wydatków w projekcie

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • pracodawcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

dotacje żłobki.jpg

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na  projekty obejmujące:

 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
 2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
 3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków (kwalifikowalnych) w projekcie. To oznacza, że Twój wkład to jedynie 15%.

Jeśli budżet Twojego projektu opiewa na 100 000 złotych, Twój wkład to jedynie 15 000 zł.

Minimalna wartość projektu to 50 000 złotych.

 

Gdzie szukać wzoru wniosku o dofinansowanie projektu?

Dofinansowanie Wzór wniosku, regulamin konkursu oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdziesz na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 pod adresem wrpo.wielkopolskie.pl

Potrzebujesz pomocy w napisaniu solidnego projektu, który uzyska dofinansowanie?

Skontaktuj się z naszym partnerem strategicznym - Eurofundusze sp. z o.o. Eksperci pozyskali już ponad 12 mln złotych dla swoich klientów, a dotacjami zajmują się od ponad 10 lat. Przygotują dla Ciebie wniosek, dzięki któremu zdobędziesz środki finansowe na realizację swoich planów.

Zadzwoń do nas lub zajrzyj tutaj.

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Dotacje na wymianę konwencjonalnych źródeł energii w zachodniopomorskim

Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

Nawet 85% dofinansowania!

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje polegające na zastąpieniu konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny to tylko 15%.

W ramach konkursu ustala się minimalną dopuszczalną wartość projektu, która wynosi 100 000,00 PLN.

eko.jpg

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie z zastrzeżeniem, że: 

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu);
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Gdzie szukać wzoru wniosku o dofinansowanie projektu?

Dofinansowanie Wzór wniosku, regulamin konkursu oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdziesz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pod adresem www.rpo.wzp.pl

Potrzebujesz pomocy w napisaniu solidnego projektu, który uzyska dofinansowanie?

Skontaktuj się z naszym partnerem strategicznym - Eurofundusze sp. z o.o. Eksperci pozyskali już ponad 12 mln złotych dla swoich klientów, a inwestycje w OZE są jedną z ich wiodących specjalności. Przygotują dla Ciebie wniosek, dzięki któremu zdobędziesz środki finansowe na realizację swoich planów.

Zadzwoń do nas lub zajrzyj tutaj.

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Jesteś zielony w temacie odnawialnych źródeł energii? Zapraszamy na stronę zaprzyjaźnionych ekspertów funduszy unijnych 2014-2020: 

Inwestycje w odnawialne źródła energii. Skąd pozyskać dotację? 

Harmonogram naboru wniosków na OZE w 2017 r. 

Dotacje na zakup usług badawczo-rowojowych w województwie zachodniopomorskim

Wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców

Do zdobycia nawet 100 000 złotych na projekt!

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, działające w następujących branżach:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

innowacje.jpg

 

 

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r. 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 100 000 złotych. 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Wkład Twojej firmy to jedyne 15%.

Gdzie szukać wzoru wniosku o dofinansowanie projektu?

Dofinansowanie Wzór wniosku, regulamin konkursu oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdziesz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pod adresem www.rpo.wzp.pl 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu solidnego projektu, który uzyska dofinansowanie?

Skontaktuj się z naszym partnerem strategicznym - Eurofundusze sp. z o.o. Eksperci pozyskali już ponad 12 mln złotych dla swoich klientów, a projektowaniem unijnym zajmują się już od ponad 10 lat. Przygotują dla Ciebie wniosek, dzięki któremu zdobędziesz środki finansowe na realizację swoich planów.

Zadzwoń do nas lub zajrzyj tutaj.

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną