Dotacje dla rolników na przetwórstwo produktów rolnych

Zdobądź nawet 300 000 złotych na przetwórstwo produktów rolnych

Dotacje dla rolnika, domownika lub małżonka rolnika - wnioski można składać tylko do 3 sierpnia 2017 r.!

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną. Doradziliśmy już ponad 300 rolnikom. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać m. in. na: 

 • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
 • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, a także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska

W ramach konkursu ustalono minimalną dopuszczalną wartość projektu, która wynosi 20 000,00 PLN.

rolnictwo.png

rzepak.png

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie może ubiegać się:

 • rolnik będący osobą fizyczną,
 • domownik rolnika,
 • małżonek rolnika

pod warunkiem, że:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku do Rozporządzenia (tutaj znajdziesz wykaz),
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

Beneficjent pomocy zobowiązuje się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

 • producentami rolnymi,
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Powyższego zobowiązania nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.

Jaka jest wysokość dotacji?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 000,00 zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

rolnicy

Co decyduje o kolejności przyznawania pomocy?

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Kryteria wyboru premiować będą:

 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Gdzie znaleźć wzory dokumentów?

Wzory wymaganych dokumentów, wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan znajdziesz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kliknij tutaj. 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu solidnego projektu, który uzyska dofinansowanie?

Skontaktuj się z naszym partnerem strategicznym - Eurofundusze sp. z o.o. Eksperci pozyskali już ponad 12 mln złotych dla swoich klientów, a rolnictwo jest jedną z ich wiodących specjalności. Przygotują dla Ciebie wniosek, dzięki któremu zdobędziesz środki finansowe na realizację swoich planów.

Zadzwoń do nas lub zajrzyj tutaj.

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Dotacje dla przedszkoli w województwie wielkopolskim

Uzyskaj dotację na rozwój swojego przedszkola

Dofinansowanie na poziomie aż 85% wydatków w projekcie

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • pracodawcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

dotacje żłobki.jpg

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na  projekty obejmujące:

 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
 2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
 3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków (kwalifikowalnych) w projekcie. To oznacza, że Twój wkład to jedynie 15%.

Jeśli budżet Twojego projektu opiewa na 100 000 złotych, Twój wkład to jedynie 15 000 zł.

Minimalna wartość projektu to 50 000 złotych.

 

Gdzie szukać wzoru wniosku o dofinansowanie projektu?

Dofinansowanie Wzór wniosku, regulamin konkursu oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdziesz na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 pod adresem wrpo.wielkopolskie.pl

Potrzebujesz pomocy w napisaniu solidnego projektu, który uzyska dofinansowanie?

Skontaktuj się z naszym partnerem strategicznym - Eurofundusze sp. z o.o. Eksperci pozyskali już ponad 12 mln złotych dla swoich klientów, a dotacjami zajmują się od ponad 10 lat. Przygotują dla Ciebie wniosek, dzięki któremu zdobędziesz środki finansowe na realizację swoich planów.

Zadzwoń do nas lub zajrzyj tutaj.

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną