Back to Top

Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

ZDOBĘDZIEMY DLA CIEBIE ŚRODKI NA INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dotacje możesz pozyskać m.in. na budowę lub modernizację elektrowni: 

 • wodnych,
  oze.png
 • słonecznych (instalacje fotowoltaiczne),
 • wiatrowych,
 • geotermalnych,
 • biogazowni,
 • wykorzystującej biomasę,
 • wytwarzającej energię kogeneracji.

CHROŃ ŚRODOWISKO I OBNIŻ KOSZTY SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Możesz wnioskować o dotację dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej,  w tym środki na:

 • głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwie,
 • technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego,
 • przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągu transportowego linii produkcyjnych,
 • budowę lub przebudowę źródeł ciepła (w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii),
 • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • budowę lub rozbudowę instalacji OZE oraz instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji,
 • termomodernizację budynków użyteczności publicznych,termomodernizacja.png
 • termomodernizację budynków wielorodzinnych.

INTERESUJĄ CIĘ PROJEKTY EKOLOGICZNE?

Pomożemy Ci uzyskać środki na poniższe działania: 

 • ochrona in situ oraz ex situ zagrożonych gatunków oraz siedlisk cennych przyrodniczo,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,
 • przeprowadzenie kampanii edukacyjnych,
 • wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych i botanicznych,
 • budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń,
 • monitoring i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo,
 • tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności, parków botanicznych, ostoi zwierząt,
 • tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
  panda.png

 

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną