Back to Top

Dziedzictwo kulturowe

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

POMOŻEMY CI UZYSKAĆ ŚRODKI NA

  • przebudowę instytucji kultury,
  • dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej,
  • prace konserwatorskie lub restauratorskie,
  • roboty budowlane w obiektach instytucji kultury,
  • zakup wyposażenia,
  • wsparcie miejsc promocji kultury (np. festiwale, wystawy, wydawnictwa),
  • wykorzystanie aplikacji teleinformatycznych,dziedzictwo_kulturowe.png
  • rozwój treści cyfrowych udostępnianych przez instytucję kultury.

W TWOIM ZASIĘGU JEST NAWET KILKA MILIONÓW ZŁOTYCH! 


euro.png
Nie określono górnego limitu pomocy na jednego Beneficjenta, więc ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia!

Natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi odpowiednio:

a) projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85% kosztów kwalifikowalnych;

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną