Back to Top

Dotacje w obszarze włączenia społecznego

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

Wspierane działania mają pomóc w powrocie na rynek pracy, wspomóc osoby niesamodzielne, integrować różne grupy, zwiększyć aktywność społeczną poprzez różnego rodzaju formy wsparcia.

POMOŻEMY WAM ZDOBYĆ ŚRODKI NA:

 • aktywizację społeczno-zawodową,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • usługi asystenckie,
 • usługi opiekuńcze,
 • środowiskowe formy pomocy i samopomocy,
 • tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych,
 • wspieranie pieczy zastępczej.
ludzie.png

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O TEGO TYPU DOTACJE?

 • Przedsiębiorstwa,
 • Organizacje pozarządowe;
 • Podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • Podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Instytucje rynku pracy
 • Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Podmioty reintegracyjne
 • PFRON
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Centra aktywności lokalnej
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

Poziom dofinansowania w większości przypadków wynosi do 85%, w niektórych sięga aż 95% planowanych wydatków projektu.

Wnioskodawca wnosi wówczas od 5% do 15% wkładu własnego.

 

aktywizacja_zawodowa.png

AKTYWIZACJA

SPOŁECZNO-ZAWODOWA

uslugi-spoleczne.png

USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

wsparcie-pieczy-zastepczej.png

WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną