Dotacje na infrastrukturę usług opieki nad dziećmi (do lat 6) w przedsiębiorstwach – nawet 70% dofinansowania w województwie opolskim

W województwie opolskim można zdobyć dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin. Nawet 70% dofinansowania! 
 

 

 

Dotacje na żłobki, kluby dziecięce, opiekuna dziennego - opolskie

 

W województwie opolskim ogłoszono konkurs w ramach działania 10.1.2. Infrastruktura Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Wsparcie otrzymają projekty obejmujące następujące typy działań: 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin, w formie:

  1. usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych ,
  2. usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności, w ramach alternatywnych form opieki dziennej.

Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania uzupełniające.

W szczególności dotyczy działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.1.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  • prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416):

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488):

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:

– dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%

– dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50%.

 

Termin, od którego można składać wnioski

Nabór wniosków zaplanowano od od 06.11.2017 do 13.11.2017 r. 

 

 

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną