Dofinansowanie dla małych firm na prace badawczo-rozwojowe – 20 mln euro jest w Twoim zasięgu!

Przedsiębiorcy  z sektora MŚP mogą starać się o dofinansowanie na projekty B+R. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właśnie ogłosiło ogólnopolski konkurs.

Masz szansę nawet na 20 mln euro! 


Nabór odbywa się w ramach konkursu nr 5 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. 
Jest to tzw. Szybka Ścieżka dla MŚP.

 


Wsparcie otrzymają projekty obejmujące: 

 

– badania przemysłowe i prace rozwojowe albo

– prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania).

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

 

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie  przedsiębiorstwa.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 

Poziom dofinansowania:

 

w przypadku badań przemysłowych

w przypadku prac rozwojowych

na realizację prac przedwdrożeniowych

na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP

dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% – 80%

45% – 60%

– 90% kosztów kwalifikowalnych
pomoc de minimis tych prac;

 

50%

dla średniego przedsiębiorcy:

60% – 75%

35% – 50%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace
rozwojowe;
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis
(wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej
w okresie 3 lat podatkowych);
4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

Termin, od którego można składać wnioski

Nabór wniosków zaplanowano od od 02.10.2017 do 29.12.2017 r. 

 

 

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną